circle-loader
Kunda sadam
Temp.
20.2 oC
Tuul    294o   
8 m/s
Veetase
+44 cm

Viimati uuendatud: 19.07.2024 11:26

01

Kunda sadamast

Kunda sadama ajalugu ulatub aastasse 1805, mil Vene keiser Aleksander I andis ukaasiga loa rajada Kunda sadam. Jõesuudme kõrvale ehitati sadamasild ja Port-Kunda sadam alustas tööd.

1812. aastal asutati tollipunkt, mille kaudu võis välismaalt sisse tuua soola, heeringat ja kivisütt, hiljem ka tubakat, rauakaupu jm. Välja veeti Virumaa saadusi, st puitu, vilja ja piiritust. Sadama valmimise järel ehitati Kunda jõe kallastele rohkelt saeveskeid, mille toodang – lauad ja plangud – veeti peamiselt Londonisse ehituspuiduks.

1823. a läks Port-Kunda 1633. a asutatud Thomas Chayhills & Son omandisse ning püsis tema käsutuses üle 100 aasta.

1869. aastal otsustas Kunda mõisa omanik John Girard de Soucanton luua Venemaa kolmanda tsemenditehase Kundasse. Kokku on Kundasse tema ajaloo jooksul rajatud neli tsemenditehast, neist viimases toodetakse tsementi ka praegu. Tsement turustati peamiselt Peterburis ja Moskvas ning mõlemal juhul veeti see purjelaevadega Kundast Peterburi. Peamine sisseveokaup oli Inglismaalt tulev kivisüsi, mis läks tsemendivabriku kütteks.

1860ndatel ühendati sadama raudteevõrgustik tsemenditehasega, et hõlbustada üha elavnevat tsemendi- ja kivisöevedu. 1870. a valmis St Peterburg-Tallinn raudtee ning 1896. a Rakvere-Kunda raudteeharu.

Kui esimene aurulaev külastas sadamat 1894. a, siis 1913. a toimus juba 4/5 sadamakülastustest aurulaevadega. Kaupade ümberlaadimine toimus reidil. Tsaariaja lõpus oli Kundas juba korralik väljaehitatud sadam.

Esimene maailmasõja ja hilisema majanduskriisi tulemusel langes Kunda sadama osatähtsus järsult – tsemenditehas võttis põletusmaterjalina kasutusele kodumaise põlevkivi, tsemendivedu välismaale katkes ja Soome tollipoliitika tegi lõpu kartulikaubandusele. Kunda kaubasadama tegevus lõppes 1940. aastal ning sadam jäi pooleks sajandiks kasutuseta.

1992. a alustas samal aastal asutatud AS Kunda Nordic Tsement Kunda sadama ehitamist sadama vanasse asukohta. Sadam projekteeriti Kundast eksporditava tsemendi ja klinkri väljaveoks ning taasavati 1994. aastal. Sadama ehituse käigus rajati uus 2,8 km pikkune Uus-Sadama tee, sild üle Kunda jõe, muul ja kaks kaubakaid. 2000. aastal rajati kolmas kaubakai. Sadamasse sisenemiseks süvendati kanal, mille pikkus on 1,2 meremiili, sügavus 10,5 meetrit ja laius 70 meetrit. Vee sügavus sadama basseinis on sõltuvalt kaist kuni 9,0 meetrit.

1999. a omandas AS-is Kunda Nordic Tsement enamusosaluse HeidelbergCement Group.

2014. a tähistas Kunda sadam 20ndat tegutsemisaastat.

Oktoobris 2018 omandas Baltic Maritime Logistics Group kontserni kuuluv Kunda Sadam AS Kunda sadama kui eraldiseisva majandusüksuse. Kunda sadama omanikuks sai esmakordselt selle tegevusajaloo jooksul eestlaste kontrollitav ettevõte.

2019. aastast on Kunda Sadam AS-i juhtimissüsteem vastavuses ISO standardite 9001:2015, 14001:2015 ja 45001:2018 nõuetega.

Alates veebruarist 2019 teostab Kunda Sadam AS ise kaupade laadimisoperatsioone sadamas ja puiduterminalides ning tegutseb kinniste ladude pidajana.

Kaupade kiiremaks ja efektiivsemaks laadimiseks võttis Kunda Sadam AS 2020. aastal kasutusele lisaks uuele Hyundai, Fuchs ja Liebherr tehnikale ka materjalikäitlusmasina Mantsinen 120 R. Samuti ehitasime välja 2 ha laoplatse ja kolmanda kinnise lao.

Kunda sadam on aktiivne regionaalne kaubasadam Soome lahes, Toolse neeme ja Ulluneeme vahel paikneva Kunda lahe lõunarannikul.

Kaubasaatjad ja laevaomanikud hindavad sadamat tänu kliendisõbralikule suhtumisele, kiirele laadimisele ja heale teenindusele.

Tähtsaimad ekspordiartiklid on paberipuu, hakkepuit, saepurugraanul, turvas, agrokaubad ning impordiartiklid killustik ja saepalk. Sadam käitleb ka Kunda ja lähikonna tehaste poolt imporditavaid tooraineid ja eksporditavaid toodanguid.

02

Teenused

Laevade lastimine ja lossimine
Laevade lastimine ja lossimine

Sadamas on kolm kaikohta, millel lastitakse ja lossitakse laevu ning ladustatakse kaupu. Sadamas on võimalik töödelda kuni 12 000-tonnise kandevõimega aluseid, mille maksimaalsed mõõtmed on järgmised: pikkus 150 meetrit, laius 30 meetrit ja süvis 8,6 meetrit.

Kaupade käitlemiseks kasutatakse mobiilkraanasid ja frontaallaadureid. Sadamateenuseid osutatakse sadamas ööpäev läbi, käideldakse erinevaid puiste- ja üldkaupu ning vedellaste.

Kaupade ladustamine ja kaalumine
Kaupade ladustamine ja kaalumine

Kaupu on võimalik ladustada üle 8 ha avatud ja 1,8 ha kinnistel laoplatsidel, vedelkeemia terminali mahutipark on 52 000 m³.

Osutame kauba kaalumisteenust autokaaludega.

Laevade pukseerimine
Laevade pukseerimine
Sadam pakub vedurlaeva teenust laevade abistamisel sildumistel ja manööverdusteks sadama akvatooriumil.
03

Eeskirjad ja tasud

Sadama eeskiri koos lisadega

 

Jäätmetasu on 0,03 EUR GT ühiku kohta.
Puksiiritasu määr on 900 EUR tunnis.

 

Meelespea koostööpartnerile

 

Autokaalude kasutuseeskiri

 

Laevaheitmete käitlemine

 

Reostustõrje

 

Epideemiatõrje

04

Turvalisus

Kunda Sadama sadamaalal tegutsevad kõik isikud on kohustatud täitma sadama turvanõudeid ning teavitama kõikidest juhtumitest, mis võivad ohustada laeva, laevapereliikmeid või sadama turvalisust telefonil +372 5347 7861.

Turvanõuete aluseks on Sadamaseadus.

Rahvusvahelise meresõidu turvalisuse tõhustamiseks töötati Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (International Maritime Organization – IMO) juures välja rahvusvaheline laevade ja sadamarajatiste turvalisuse koodeks (International Code for the Security of Ships and Port Facilities – ISPS koodeks), mis jõustus 1. juulil 2004. aastal rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel (International Convention for the Safety of Life at Sea - SOLAS) ühe osana.

ISPS koodeksist lähtudes anti välja samasisuline Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 725/2004 laevade ja sadamarajatiste turvalisuse tõstmise kohta, mis täpsustab mõningaid ISPS koodeksi elemente ning loob teatud lisanõudeid.

Nimetatud õigusaktidest tulenevate turvameetmete eesmärk on kuritahtlikust tegevusest tingitud hädaolukordade ennetamine ja turvaintsidentideks valmisolek.

Sadama turvaülem on Eiki Orgmets, mob +372 5347 7861,

 

Turvakontroll

Sadam kontrollib isikute ja sõidukite liikumist sadamaalal. Kõik sadamaalale sisenevad ja seal viibivad isikud peavad arvestama võimalusega, et nende suhtes võidakse kohaldada turvakontrolli.

 

Saabuvate laevade turvalisuse eelteade

Eesmärgiga tõhustada meresõiduohutust vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivile 2002/59/EÜ ning Eesti Vabariigi õigusaktidele on Eesti riik kohustatud koguma ja säilitama ning edastama teatud meretranspordiga seonduvat informatsiooni Euroopa Meresõiduohutuse Ameti infosüsteemi – SafeSeaNet (SSN).

Turvalisuse eelteate peab edastama laeva kapten, laeva turvaülem, laeva agent või laeva agendi puudumisel reeder elektroonilise mereinfosüsteemi kaudu.

Turvalisuse eelteates sisalduv teave on aluseks laeva sadamasse lubamisele või sellest keeldumisele.

Turvalisuse eelteate vorm on kinnitatud Veeteede Ameti 23.01.2014 ringkirja nr 255 “Rahvusvaheliste laevade ja sadamarajatiste turvalisuse koodeksi, rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel koos parandustega ning Euroopa Parlamendi ja Euroopa nõukogu määruse nõuete täitmine” lisana 3.

 

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete töötlemisel kogume andmeid ulatuses, mis on vajalikud sadamategevuse korraldamiseks ja lepingute täitmiseks. Isikuandmeid töötleme ilma isiku nõusolekuta üksnes seadustest ja lepingutest tulenevate kohustuse täitmiseks. Me ei töötle isikuandmeid automaatselt, ei tee automatiseeritud otsuseid ega profiilianalüüse. Statistiliste analüüside tegemiseks me isikuandmeid ei kasuta.

Hoiame isikuandmeid konfidentsiaalsetena ning rakendame turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid tahtmatu ja volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest.

Isikuandmetele on ligipääs ainult neil Kunda Sadama AS-i töötajatel, kelle tööülesannete hulka kuulub isikuandmete töötlemine. Volitatud töötlejana on isikuandmetele juurdepääs meie IT teenuste ja turvateenuste pakkujal. Isikuandmeid väljastame ainult seaduses sätestatud juhtudel või nõusoleku alusel.

Isikutel on õigus saada Kunda Sadam AS-ilt teavet, kas, kuidas ja milleks tema isikuandmeid töödeldakse, tutvuda tema kohta käivate isikuandmetega ning taotleda oma isikuandmete parandamist, kui need on puudulikud või väärad.

Andmekaitsespetsialist on Arvid Kilm,   

05
06

Galerii